Direktiv och krav

Direktiv och krav

Övergripande krav och direktiv leder till en säker och attraktiv marknad. Olika slags standardiseringar skapar såväl detaljlösningar som trygghet, därmed rekommenderas att de används ur säkerhetssynpunkt. Verktygen är dock frivilliga att använda.

Ett brett samarbete kring lagstiftning och riktlinjer kan skärpa företagens konkurrenskraft, då de hjälper till att ta bort eventuella handelshinder. I Europa används en metod som kallas för New Approach översatt ”Den nya metoden”. Metoden går ut på att tre olika europeiska standardiseringsorganisationer tar fram alla detaljregler. Dessa organisationer är CENELEC, ETSI och CEN. Den sistnämnda, ”European Committée for Standardization”, är den organisation som tar fram de standarder som gäller för Europa inom områden som CENELEC och ETSI inte täcker upp.

”Den nya metoden” innebär bl.a. att man genom att fokusera på övergripande säkerhets- och miljökrav minskar risken för att nationella särkrav tas fram samt att EU-kommissionens generella riktlinjer leder till en gemensam, internationell kvalitetsgaranti. Varje nationell myndighet är säkerhetsansvarig för sin specifika sektor, vilket gör att de produkttester som genomförs med stor sannolikhet säkerställer att aktuella produkter uppfyller kraven. För att säkra upp ännu mer är varje medlemsstat skyldig att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att garantera att produkter inte medför några som helst risker, vare sig ur säkerhets- eller hälsosynpunkt.

dante